Bieren

Trappist Zundert komt met refterbier

Zundert 4 Refterbier Trappist is op vrijdag 21 april in Trappistenbrouwerij De Kievit gepresenteerd. Het bier is speciaal voor eigen gebruik gebrouwen en voor in het gastenhuis van de abdij. Zundert 4 refterbier is ook verkrijgbaar in de abdijwinkel. De Zundertse trappisten houden daarbij een limiet aan van drie kratten per klant. [English version below].

Kenmerken

Een zeer volmondig bier voor 4%. Een klein deel met turf gerookte mout geeft het karakter. Kruiden die zijn toegevoegd, zijn kruiden die oorspronkelijk in omgeving groeiden. Rogge geeft kruidigheid en tarwe wat frisheid aan dit mooie bier

Kenmerken: prachtige balans, mooie kruidigheid. De brouwerij heeft meer dan een jaar aan de ontwikkeling gewerkt. Met dit bier laten de trappisten zien, daarbij geholpen door brouwmeester Constant Keinemans, dat het mogelijk is ook bij lage alcoholpercentages zeer karakter volle en volmondige, mooie bieren te brouwen. Dit mag een benchmark zijn voor alle brouwers die lag alcoholische bier en op de markt willen brengen. Deze eerste batch is 4000 liter.

Zundert 4 Refterbier

Ingrediënten: gerstemout, roggemout, tarwemout, hop, kruiden, gist en water en dus een klein beetje gerookte mout.Het heeft geen Authentic Trappist Product logo omdat het voor Abdij en gasten is.

Omdat dit een kleine batch is van brouwerij De Kievit, zoals de brouwerij officieel heet, is het Refterbier afgevuld bij Stadshavenbrouwerij en niet, zoals de Zundert 8 en 10 bij, La Trappe.

Historie

Monniken mochten historisch gezien de zwaardere bieren die ze brouwden niet zelf drinken. Voor eigen gebruik werden lichtere bieren gebrouwen. Die werden refterbieren genoemd en kenmerkten zich door het lage alcoholgehalte. Westmalle Extra en de Chimay Goud & Doree zijn er voorbeelden van. Wat de Zundertse trappisten den is dus niet nieuw, maar wel eerder uitzondering dan regel.

Zundert Trappist wordt gebrouwen door de Trappistenbrouwerij de Kievit in Zundert. Het bier werd voor het eerst gebrouwen in 2013 en is sindsdien in populariteit gegroeid. Na veel proeven, praten en proefbrouwen werd uiteindelijk een recept ontwikkeld dat nu bekend staat als Zundert Trappist 8. Deze kruidige tripel heeft een alcoholpercentage van 8% en heeft een geur van kruiden en specerijen.

Zundert 10 is een Quadrupel, het tweede bier van Trappistenbrouwerij De Kievit in Zundert. De geur heeft gedroogde zuidvruchten, kruiden, drop en wat chocolade. De smaak is vol en zacht, in balans gebracht door een mooie hopbitterheid. In de nasmaak keert de kenmerkende Zundertse kruidigheid terug.

Zundert 4 Refterbier is het derde bier van de abdij.

Wens gaat in vervulling

“Met de introductie van een refterbier gaat een grote wens van mij in vervulling”, zegt abt Guido Van Belle. “We hebben nu twee schitterende bieren: Zundert 8 Tripel Trappist en Zundert 10 Quadrupel Trappist. Maar een bier dat onze gasten bij de dagelijkse maaltijd in het gastenhuis kunnen drinken ontbrak nog. Daar komt met ons Refterbier verandering in.” Broeder Christiaan, die verantwoordelijk is voor de brouwerij vult aan: “Dit jaar bestaat Trappistenbrouwerij De Kievit tien jaar. Ons refterbier is een mooi begin van ons jubileumjaar. Rond ons vijfjarig bestaan brachten we de Zundert 10 Quadrupel Trappist op de markt, dat zelfs werd uitgeroepen tot de beste quadrupel van Nederland. Nu vijf jaar later, is het tijd voor een beperkte uitbreiding van ons aanbod.”
Zundert 4 Refterbier is een licht bier, met maar 4% alcohol. Natuurlijk is het een echte Zundert Trappist, dus het kruidige element ontbreekt niet. “Voor dit bier grijpen we terug op het gebruik van rogge als brouwgraan”, licht broeder Christiaan toe. “Rogge werd vroeger veel in de omgeving geteeld, ook voor het brouwen van bier. Het zorgt voor een kruidige toets. Daarnaast is een karakteristiek kruid uit de omgeving toegevoegd, zoals bij al onze bieren. Hoewel het bier licht is, heeft het hierdoor wel degelijk karakter. De naam verwijst naar de eetzaal van een klooster, die ‘refter’ genoemd wordt.”

English version

Trappist Zundert Introduces Refectory Beer

Zundert 4 Refter Bier (Refectory Beer) Trappist was presented on Friday, April 21, at Trappist Brewery De Kievit. The beer was specially brewed for internal use in the abbey’s guesthouse. Zundert 4 Refectory Beer is also available in the abbey shop, with a limit of three crates per customer.

Characteristics: A very full-bodied beer at 4%. A small portion of peat-smoked malt gives it its character. The added herbs are locally sourced. Rye contributes spiciness, and wheat adds freshness to this beautiful beer.

Characteristics: exquisite balance, beautiful spiciness. The brewery has worked on the development for over a year. With this beer, the Trappists, aided by brewmaster Constant Keinemans, demonstrate that it is possible to brew very flavorful and full-bodied beers even at low alcohol percentages. This can serve as a benchmark for all brewers looking to produce low-alcohol beers for the market. The initial batch is 4000 liters.

Zundert 4 Refectory Beer Ingredients: barley malt, rye malt, wheat malt, hops, herbs, yeast, water, and a small amount of smoked malt. It does not carry the Authentic Trappist Product logo as it is intended for the abbey and its guests.

Since this is a small batch from Brewery De Kievit, as the brewery is officially called, the Refectory Beer was filled at Stadshaven Brewery and not, like Zundert 8 and 10, at La Trappe.

History

Historically, monks were not allowed to drink the stronger beers they brewed themselves. Lighter beers were brewed for internal use, known as refectory beers, characterized by their low alcohol content. Westmalle Extra and Chimay Dorée are examples of such beers. What the Zundert Trappists are doing is not new, but it remains more of an exception than a rule.

Zundert Trappist is brewed by Trappist Brewery De Kievit in Zundert. The beer was first brewed in 2013 and has since gained popularity. After much tasting, discussion, and trial brewing, a recipe was developed that is now known as Zundert Trappist 8. This spicy tripel has an alcohol content of 8% and exhibits aromas of herbs and spices.

Zundert 10 is a Quadrupel, the second beer from Trappist Brewery De Kievit in Zundert. It features aromas of dried fruits, herbs, licorice, and some chocolate. The taste is full and smooth, balanced by a pleasant hop bitterness. The characteristic spiciness of Zundert is present in the aftertaste.

Zundert 4 Refectory Beer is the abbey’s third beer

Fulfillment of a Wish

“With the introduction of a refectory beer, a long-held wish of mine comes true,” says Abbot Guido Van Belle. “We now have two splendid beers: Zundert 8 Tripel Trappist and Zundert 10 Quadrupel Trappist. However, we were still missing a beer that our guests could enjoy with their daily meals in the guesthouse. Our Refectory Beer changes that.” Brother Christiaan, who is responsible for the brewery, adds, “This year marks the tenth anniversary of Trappist Brewery De Kievit. Our refectory beer is a great way to start our jubilee year. Five years after our establishment, we released Zundert 10 Quadrupel Trappist, which was even named the best quadrupel in the Netherlands. Now, five years later, it’s time for a limited expansion of our offerings.” Zundert 4 Refectory Beer is a light beer with only 4% alcohol. Naturally, it is a true Zundert Trappist, so it does not lack the spicy element. “For this beer, we return to the use of rye as a brewing grain,” explains Brother Christiaan. “Rye was historically cultivated extensively in the region, including for brewing beer. It imparts a spicy touch. Additionally, a characteristic local herb has been added, as with all our beers. Despite its lightness, the beer definitely possesses character. The name refers to the dining hall of a monastery, called the ‘refectory’.”